Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Συμπληρωματικές παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου για τους ΟΤΑ


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 19-4-2017
Αρ. Πρωτ. : 7087
Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Κοιν.: 1. Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών
κ. Πουλάκη.
2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
3. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Συμπληρωματικές παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» .

Κε Υπουργέ,


Σε συνέχεια του από 7/4/2017 εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ. 7082 έχουμε να συμπληρώσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας:

Η ρύθμιση του άρθρου 96 παρ. 2, για την υπερβάλλουσα μείωση για να είναι πλήρης και δίκαιη οφείλει να συμπεριλάβει και τις ακόλουθες περιπτώσεις που υπήρχαν και σε προηγούμενες εκδοχές του Ν/Σ: Δηλαδή τη συμπερίληψη και των Υπαλλήλων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, της πρώην ΓΓΔΕ, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και που επανήλθαν στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47) και του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 αντίστοιχα. Επίσης η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) να ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Στο άρθρο 99 για τη Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ, αν και είναι θετική η πρόβλεψη, περιορίζει όμως την ελεύθερη επιλογή συνηγόρου στις περιπτώσεις που υπάρχουν δικηγόροι με πάγια αντιμισθία στους εν λόγω ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.1 του Ν. 3316/05 θεσμοθετήθηκε η Νομική Κάλυψη των Τεχνικών υπαλλήλων που διώκονται στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και δίνεται η δυνατότητα επιλογής νομικού παραστάτη. Ακολούθησαν ΚΥΑ για την εφαρμογή του, μεταξύ των οποίων και η Αριθ. Δ17γ/07148/ΦΝ 439.3, 3-10-2006 του τότε Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, νομοθετικό πλαίσιο που από όσο γνωρίζουμε δεν έχει καταργηθεί.

Για το άρθρο 95 σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως έχουμε επαναλάβει, απαιτείται ρύθμιση για την υπαγωγή συνολικά των Μηχανικών που ασχολούνται σε αντίστοιχους χώρους που προβλέπεται η χορήγηση του στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Όσον αφορά το άρθρο 73: Τροποποίηση της παρ. 1Α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, εκτιμούμε ότι δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για αδιαφάνεια, με την ενίσχυση των ΑΕ και τη θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά το “ρόλο” τους.

Στο άρθρο 94 αναφέρεται στον τρόπο χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας παρελθόντων ετών στους δικαιούχους εργαζόμενους των ΟΤΑ.

Επισημαίνουμε πως οι διπλωματούχοι μηχανικοί, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, στην πλειοψηφία τους, δεν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους, άρα δεν δικαιούνται ΜΑΠ παρελθόντων ετών, παρά τις έγγραφες υποδείξεις των τεχνικών ασφαλείας (συνάδελφοι μηχανικοί), διότι υιοθετείται από τους επίτροπους η υπ’ αρ. 0196/7-6-11 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία αναφέρεται ότι οι ΠΕ μηχανικοί «δεν απασχολούνται σε μόνιμη και καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους στις εργασίες και στους χώρους που προβλέπει η υπ’ αρ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ».

Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως τεχνικοί ασφαλείας, ως υπεύθυνοι εργοταξίων, επιβλέποντες, ως οι διενεργούντες αυτοψίες σε επικίνδυνα και αυθαίρετα κτίσματα, ως οι υπεύθυνοι αποτύπωσης υπαίθριων και κλειστών χώρων, επειδή εκτελούν εργασία ΚΑΙ στο γραφείο τους δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ΜΑΠ, άρα δεν δικαιούνται μέσω προστασίας από εργατικό ατύχημα;

Το οξύμωρο και η αντίφαση μιας τέτοιας αιτιολόγησης εκτιμούμε ότι πρέπει να αρθεί και να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους παρελθόντων ετών ΜΑΠ και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί προφανώς και να συμπεριλαμβάνονται εφεξής στους δικαιούχους.

Επιπρόσθετα ζητούμε να συμπεριληφθεί μέλος μας στην υπό σύσταση επιτροπή «με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του» που αναφέρεται στο άρθρο 94, παρ. 5. εξαιτίας της αυταπόδεικτης εμπλοκής μας με το θέμα.

Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε στα επίμαχα άρθρα τις παραπάνω προβλέψεις.

Κύριε Υπουργέ σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε επίσης συνάντηση μαζί σας το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας σε σχέση συνολικά με τα ζητήματα που απασχολούνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στους ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου